Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin

ZASADY OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania, przez Użytkowników i Nabywców, ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.momaayurveda.com, prowadzonego przez Sprzedawcę. Postanowienia i warunki zawarte w niniejszym Regulaminie są podstawą i częścią składową wszystkich umów dotyczących sprzedaży i dostarczenia produktów i usług zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oraz uzupełniania treści niniejszego Regulaminu ilekroć uzna to za stosowne. Każda taka zmiana obowiązywać będzie od momentu jej publikacji w Sklepie. Regulamin w nowym brzmieniu korzysta z domniemania jego akceptacji, jeśli kontynuujesz korzystanie z naszych usług po dniu opublikowania w Sklepie wprowadzonej do Regulaminu zmiany.

Dane do bezpośredniej komunikacji ze Sprzedawcą (adresowe,kontaktowe i reklamacyjne):

Moma Ayurveda Marcin Skowroński

ul.Boczna 6, 64-117 Jezierzyce Kościelne

e-mail: moma@momaayurveda.com

tel. +48 575889656, +48 661889656 ( od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00 )

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.momaayurveda.com
 2. Sprzedawca – MOMA AYURVEDA Marcin Skowroński, z siedzibą ul. Boczna 6, 64-117 Jezierzyce Kościelne.
  NIP: 697-156-44-41, Regon: 301408886, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 3. Sklep Internetowy ( dalej także jako „Sklep” ) – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępną pod adresem www.momaayurveda.com
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta między Nabywcą a Sprzedawcą w ramach Sklepu bez fizycznej obecności stron, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
 5. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 6. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 7. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 8. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 9. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 10. Konto – miejsce oznaczone indywidualną nazwą oraz hasłem, w ramach którego gromadzone są dane Nabywcy.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
 12. Koszyk – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na gromadzenie przez Nabywcą produktów do zakupu, a także wprowadzania i/lub modyfikacji szczegółów Zamówienia, tj.dane odbiorcy, dane sposobu dostawy oraz sposoby płatności.
 13. Produkt – rzecz fizyczna lub usługa dostępna w ofercie Sklepu oraz będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
 14. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 16. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu , umożliwiający złożenie zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
 17. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej z aktywną funkcją zapisywania plików Cookies oraz obsługującą JavaScript. Z dostępem do poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych podczas rejestracji i dokonywania zakupów oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 7. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 8. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 10. Jeżeli strony Sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie nas o tym poinformuj.
 1. Umowę mogą zawierać zarejestrowani oraz niezarejestrowani w Sklepie Nabywcy.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
 3. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Produkty są produktami pochodzenia naturalnego, dlatego mogą wykazywać uwarunkowane naturalnie zmiany co do kształtu lub koloru, nie stanowi to jednak żadnej wady, ani nie wpływa na wartość produktu.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.momaayurveda.com, mailowo: moma@momaayurveda.com oraz telefonicznie.
 4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
 5. Zgodnie ze zmianą przepisów od dnia 1.01.2020 roku, w przypadku chęci otrzymania faktury, prosimy o podanie informacji na ten temat i numeru NIP w momencie składania zamówienia.
 6. Dokonując zamówienia towaru, Nabywca potwierdza chęć jego nabycia od Sprzedawcy na warunkach określonych w Regulaminie. Sprzedawca jest upoważniony przyjąć ofertę zamówienia w przeciągu dwóch tygodni od jego nadejścia. Przyjecie może nastąpić pisemnie lub poprzez zaopatrzenie Nabywcy w towar.
 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z Regulaminem). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 10. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się: – w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze,- z chwilą złożenia zamówienia przez Nabywcę,- w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
 11. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – z chwilą autoryzacji transakcji.
 12. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 13. Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem prawidłowego i punktualnego zaopatrzenia w towar przez dostawcę. Ma to miejsce w przypadku, gdy niedostarczenie dostawy wynika z winy producenta.
 14. W przypadku, gdy świadczenie nie może zostać zrealizowane z braku towaru, Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Nabywca jest informowany o stanie zamówienia. Nabywca ma możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zwrot kwoty zamówienia w razie jej wcześniejszego wpłynięcia nastąpi bezzwłocznie, jeżeli Nabywca zdecyduje się zrezygnować z tego zamówienia.
 1. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich lub w euro (w zależności od wybranej waluty), są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Nabywcę zamówienia.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 4. Przy podawanych w Internecie cenach i wysokościach rabatów podanych w prospektach i pismach reklamowych zastrzega się możliwość zaistnienia pomyłki. Wszystkie oferty Sprzedawcy są niewiążące.
 5. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 6. Nabywca może dokonać płatności przelewem, kartą kredytową lub inną metodą, wykorzystując dostępne sposoby płatności za pośrednictwem Przelewy24/ Dotpay. Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania zamówionego towaru po otrzymaniu płatności.
 7. W przypadku wysłania przez Sprzedawcę towaru przed otrzymaniem płatności za niego, pozostaje on prawnie własnością Sprzedawcy do czasu całkowitej zapłaty.
 8. W przypadku zaistnienia opóźnień w dokonaniu płatności, Nabywcy zostaną naliczone prawnie ustalone odsetki w wysokości 5%. Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesienia kosztów opóźnienia płatności.
 9. Prawo do wzajemnych roszczeń przysługuje Nabywcy jedynie wtedy, jeśli jego zarzuty zostaną potwierdzone prawnie, są bezsporne lub uznane przez Sprzedawcę.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Nabywcę i określony w zamówieniu sposób.
 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 3. Przesyłki dostarcza firma kurierska.
 4. Czas dostawy po jakim Nabywca otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 5. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 2 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Nabywca informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 6. Dokładamy starań, aby termin dostarczenia przesyłki nie przekraczał 10 dni roboczych.
 7. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy, kosztów opakowania oraz kraju docelowego.
 8. W przypadku zamówienia o dużym ciężarze Sprzedawca ma prawo do obliczenia innej kwoty przesyłki zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej oraz poinformowania o tym Nabywcy.
 9. Wysyłka poza granicę Polski odbywa się po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki. Wszelkie typowe dla danego kraju opłaty związane ze sprowadzeniem towaru i opłaty celne są uiszczane przez Nabywcę.
 10. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
 11. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Nabywcy towar wolny od jakichkolwiek wad w tytule rzeczowym i prawnym. Oferowane produkty są produktami pochodzenia naturalnego, stąd też mogą wykazywać uwarunkowane naturalnie zmiany co do kształtu, koloru i/lub wagi, nie stanowi to jednak żadnej wady, ani nie wpływa na wartość produktu.
 2. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.
 3. Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. UWAGA!!! Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o kontakt, gdyż w przypadku nieuzasadnionej reklamacji Nabywca zostanie obciążony kosztami wysyłki.
 7. Jeżeli po otrzymaniu towaru Nabywca znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli Nabywca nie wykazał firmie MOMA AYURVEDA ewidentnej wady towaru w przewidzianym terminie.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy Nabywca powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres:
  MOMA AYURVEDA Marcin Skowroński, ul. Boczna 6, 64-117 Jezierzyce Kościelne
 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na inny adres niż wskazany w tym paragrafie.
 10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.
 12. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Nabywca ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, odsyłając towar w oryginalnym opakowaniu. O terminowości zwrotu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
 2. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnisz poniższe warunki:
 • produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,
 • produkt zwracany jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym, jeśli takie posiadał,
 • do zwracanego produktu dołączona jest faktura/paragon.
 1. Powyższe prawo do rezygnacji i zwrotu nie przysługuje Nabywcy w następujących przypadkach:
 • jeśli pomiędzy Sprzedawcą, a Nabywcą została zawarta umowa o świadczeniu usług, których świadczenie rozpoczęło się przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 12,
 • po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru,
 • jeśli Nabywca zakupił towar lub usługi, sporządzone na specjalne życzenie Nabywcy i wyraźnie odpowiadające jego osobistym potrzebom. Taki towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać odesłany.
 • kiedy zamówiony towar może szybko ulec zepsuciu, lub gdy minęła data upływu jego przydatności do spożycia.
 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Nabywca odpowiada materialnie za powstałe uszkodzenie towaru z chwilą wejścia w jego posiadanie. Nabywca powinien sprawdzać otrzymany towar bardzo ostrożnie. Utrata wartości towaru spowodowana innym niż zwykłe sprawdzenie towaru i użycie jego, powoduje, iż nie może on już być sprzedany jako „nowy”, w takim przypadku Nabywca pokrywa koszty utraty wartości towaru.
 3. W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Twój koszt.
 1. Ryzyko przypadkowej straty lub przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na Nabywcę dopiero wraz z przekazaniem towaru. Przekazanie ma miejsce również wtedy, gdy Nabywca zwleka z przyjęciem towaru.
 2. W przypadku przesłania przez Sprzedawcę towaru na życzenie Nabywcy w inne miejsce, przeniesienie ryzyka na Nabywcę następuje z chwilą przekazania przez Sprzedawcę towaru spedytorowi lub innej osobie czy instytucji zajmującej się przesyłaniem towarów.
 1. Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedawcy aż do chwili całkowitej zapłaty za niego.
 2. Nabywca jest zobowiązany ostrożnie obchodzić się z towarem. Nabywca jest zobowiązany używać i stosować produkty ściśle według załączonych wskazówek na opakowaniu lub w dołączonej ulotce.
 3. Aż do chwili całkowitej zapłaty za towar, Nabywca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę o dostępie do niego osób trzecich, na przykład w razie zajęcia towaru, albo w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczenia towaru. Podobnie ma obowiązek aż do chwili zapłaty za towar bezzwłocznie zgłosić Sprzedawcy zmianę posiadacza towaru lub zmianę swojego miejsca zamieszkania.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, którą możesz znaleźć na naszej Stronie.
 2. Mamy na uwadze, że Użytkownik może przekazać nam pewne informacje zarówno techniczne, finansowe, jak i dane osobowe poufne dla Użytkownika.
 3. Będziemy mieli na uwadze wartość i poufną naturę takich informacji. Niniejszym zgadzamy się na traktowanie otrzymanych informacji, jako ściśle poufne i niniejszym zobowiązujemy się do nie ujawniania ich stronom trzecim, jeśli nie są one zobowiązane także wobec nas do zachowania poufności i tylko wyłącznie, w wypadku gdy jest to absolutnie konieczne do zabezpieczenia funkcjonowania Sklepu.
 4. W szczególności chodzi o informacje na temat Użytkownika, jego/jej aktywności gospodarczej, produktów, technologii, projektów i pomysłów, zarówno finansowych, jak i technicznych, które mogą być nam dostarczone poprzez Użytkowników bezpośrednio w związku z dostarczaniem im usługi. Wszelkie szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w naszej Polityce Prywatności.
 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.momaayurveda.com
 1. Jeśli którakolwiek z klauzul niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd lub inny kompetentny organ za nieważną lub nie egzekwowalną w całości lub w części, niniejszy Regulamin będzie uznany za ważny w odniesieniu do pozostałych klauzul i w odniesieniu do ważnego i egzekwowalnego fragmentu wadliwej częściowo klauzuli.
 1. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy złożenia jakichkolwiek ewentualnych reklamacji bardzo prosimy o kontakt z nami pod adresem moma@momaayurveda.com. Problem postaramy się rozwiązać na drodze polubownej.
 2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą, w tym powstające w związku z zastosowaniem niniejszego Regulaminu, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Miejscem wykonania zobowiązania i właściwością terytorialną sądu jest dla obu stron siedziba Sprzedawcy, o ile nie zostało na drodze prawnej ustalone inaczej.
 4. Do wszystkich umów ma zastosowanie polskie prawo. Obowiązuje to również w przypadku, gdy Nabywca ma swoją siedzibę za granicą.
 1. Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Życzymy udanych zakupów!

Zespół MOMA AYURVEDA

 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY  www.momaayurveda.com

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu uzupełnienie Regulaminu Strony celem dostarczenia Użytkownikom informacji na temat sposobu poszanowania prywatności oraz zarządzania danymi, które Użytkownicy umieszczają na Stronie.

Właścicielem Strony www.momaayurveda.com jest firma MOMA AYURVEDA Marcin Skowroński, zwana dalej MOMA AYURVEDA.
MOMA AYURVEDA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Każdego Nabywcę i Użytkownika Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności opublikowana na Stronie. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności prosimy nie korzystać ze Strony i nie dokonywać zakupów na Stronie.

 1. Administrator/ Właściciel Strony/ Sprzedawca – oznacza firmę  MOMA AYURVEDA Marcin Skowroński, z siedzibą ul. Boczna 6, 64-117 Jezierzyce Kościelne, NIP: 697-156-44-41, Regon: 301408886, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.
 3. Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
 4. Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
 5. Strona – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Administratora, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.momaayurveda.com.
 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.
 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Użytkownikowi, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 1. MOMA AYURVEDA traktuje kwestię poufności bardzo poważnie i Użytkownik jest proszony o podanie tylko i wyłącznie informacji w wymiarze określonym przez Właściciela Strony, umożliwiających mu udzielenie sprawnej pomocy i obsługi w momencie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Podając więcej niż niezbędną ilość danych, Użytkownik czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. W czasie korzystania ze Strony Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będzie proszony o podanie pełnych danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wysyłki. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Strony, w tym realizacji zamówienia. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 3. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez MOMA AYURVEDA jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Administratorem danych osobowych w MOMA AYURVEDA jest właściciel firmy Marcin Skowroński. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Każdy ma wgląd do swoich danych i ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia profilowania i bycia zapomnianym.
 5. MOMA AYURVEDA zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich sprostowania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowym rozporządzeniu.
 6. RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się MOMA AYURVEDA, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi: – zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe; – Zasada minimalizacji i adekwatności danych. Przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel; – zasada prawidłowości danych. Dokładamy najwyższej staranności , by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne; – zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych. Dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy ( chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa); – zasada integralności i poufności danych. Zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; – zasada rozliczalności. Jesteśmy w stanie wykazać ( w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa.
 7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo:  –   do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, – dostępu do danych ( osoba, której dane dotyczą ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe. Wniosek taki można złożyć poprzez email moma@momaayurveda.com), –  do sprostowania danych, – do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) gdy dane nie są już niezbędne , by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy, dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa, – do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – do przenoszenia danych,  a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy MOMA AYURVEDA zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych. Osoba wnioskująca powinna każdorazowo wskazać nam, jaki konkretnie sprzeciw składa.
 8. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez MOMA AYURVEDA przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 9. Właściciel Strony ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o osobach korzystających ze Strony do niezbędnego minimum. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności proces rejestracji na Stronie oraz badania ankietowe) MOMA AYURVEDA zastrzega sobie możliwość zbierania informacji o Użytkownikach, takich jak dane osobowe oraz adresy poczty elektronicznej i tym podobne. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem przypadków uzyskania uprzedniej zgody osób korzystających ze Strony lub jeżeli przekazania takich informacji określonym organom wymagają przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do kontaktu z osobami korzystającymi ze Strony lub realizacji zobowiązań Właściciela Strony wobec osób korzystających ze Strony, obejmujących w szczególności dostarczanie subskrybowanych wiadomości.
 10. Polityka prywatności stron zewnętrznych do których odnośniki znajdują się na Stronie uregulowana jest osobnymi postanowieniami, których treść najczęściej znajduje się na danych stronach zewnętrznych. MOMA AYURVEDA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione postanowienia, a także za sposób w jaki właściciele przedmiotowych stron traktują dane osób korzystających z tych stron.
 1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Strony w tym zakresie współpracuje.
 1. Właściciele Strony zastrzegają sobie możliwość gromadzenia danych dotyczących IP oraz tzw. „cookies” Użytkowników Strony. Właściciel Strony oświadcza, że za wyjątkiem sytuacji uregulowanych przepisami prawa dane dotyczące IP oraz „cookies” nie będę przekazywane osobom trzecim w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych osób odwiedzających Stronę.
 2. Informacje osobiste podane Użytkownika Strony będą użyte w celu skontaktowania się z nim drogą pocztową, telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej w celach związanych z obsługą transakcji, których dany Użytkownik dokonuje na Stronie.
 3. Adres IP: Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do przechowywania w systemie czasowo adresy IP Użytkowników w celu upewnienia się, że Użytkownicy mają poprawny dostęp do Strony. Adres IP może być użyty przez Właściciela Strony w zbiorczy sposób w celu uzyskania statystycznych informacji o Nabywcach i Użytkownikach. W przypadku podejrzenia przestępstwa z użyciem konkretnego adresu IP Właściciel Strony ma prawo do powiadomienia o możliwej próbie oszustwa odpowiednich władz i przekazania im stosownych informacji.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;- utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;- możliwie szybkiej diagnozy problemów związanych z połączeniem ze Stroną;- określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Strony reklamodawców oraz partnerów.
 10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:a) czas nadejścia zapytania,b) czas wysłania odpowiedzi,c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,f) informacje o przeglądarce Użytkownika,g) Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone
  • Blackberry
 1. Poprzez podanie nam adresu poczty elektronicznej Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od MOMA AYURVEDA newslettera. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera.
 2. MOMA AYURVEDA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Prywatności. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do Strony, produktów i usług (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych MOMA AYURVEDA. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 1. Zamawianie produktów i usług oferowanych przez www.momaayurveda.com wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę Nabywcy przejmuje Dotpay.pl – dostawca płatności internetowych. W tym przypadku tylko system Dotpay.pl zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze Dotpay.pl znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

MOMA AYURVEDA dokłada wszelkich starań, aby utrzymać odpowiednie standardy bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia utraty, przechwycenia lub zmiany jakichkolwiek informacji, które Użytkownicy wprowadzają na Stronie. Właściciel Strony niniejszym ostrzega, że sieć publiczna Internet nie jest miejscem całkowicie bezpiecznym i jakikolwiek informacje mogą stać się przedmiotem niezgodnego z prawem przechwycenia lub zniszczenia danych, wykraczających poza możliwości kontroli Właściciela Strony. Właściciel Strony niniejszym oświadcza, co Użytkownicy Strony niniejszym akceptują i zrzekają się jakikolwiek roszczeń związanych z poniższym, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności żadnej natury za ujawnienie jakichkolwiek informacji przetwarzanych przez Właściciela Strony będących przedmiotem nieprawnego przechwycenia przez osoby trzecie lub z innych powodów niezależnych od Właściciela Strony.

O naruszeniu ochrony danych mówimy wtedy, gdy administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawe zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostepni dane osobowe.

Kogo i kiedy poinformujemy, gdyby doszło do naruszenia? 1.Osobę, której dane dotyczą – niezwłocznie. Jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności oszacowaliśmy jako wysokie. 2.Organ nadzorczy – niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin. Jeśli ocenimy, że mogło z prawdopodobieństwem większym niż niskie dojść do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Jeśli klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem https://www.giodo.gov.pl