Darmowa dostawa od 200zł
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search

Regulamin sklepu

ZASADY OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania, przez Użytkowników i Nabywców, ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.momaayurveda.com, prowadzonego przez Sprzedawcę. Postanowienia i warunki zawarte w niniejszym Regulaminie są podstawą i częścią składową wszystkich umów dotyczących sprzedaży i dostarczenia produktów i usług zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oraz uzupełniania treści niniejszego Regulaminu ilekroć uzna to za stosowne. Każda taka zmiana obowiązywać będzie od momentu jej publikacji w Sklepie. Regulamin w nowym brzmieniu korzysta z domniemania jego akceptacji, jeśli kontynuujesz korzystanie z naszych usług po dniu opublikowania w Sklepie wprowadzonej do Regulaminu zmiany.

Dane do bezpośredniej komunikacji ze Sprzedawcą (adresowe,kontaktowe i reklamacyjne):

 • Moma Ayurveda Marcin Skowroński
 • ul.Boczna 6, 64-117 Jezierzyce Kościelne
 • e-mail: moma@momaayurveda.com
 • tel. +48 575 889 656, +48 661 889 656 ( od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00 )

 

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.momaayurveda.com
 2. Sprzedawca – MOMA AYURVEDA Marcin Skowroński, z siedzibą ul. Boczna 6, 64-117 Jezierzyce Kościelne.
  NIP: 697-156-44-41, Regon: 301408886, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 3. Sklep Internetowy ( dalej także jako „Sklep” ) – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępną pod adresem www.momaayurveda.com
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta między Nabywcą a Sprzedawcą w ramach Sklepu bez fizycznej obecności stron, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
 5. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 6. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 7. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 8. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 9. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 10. Konto – miejsce oznaczone indywidualną nazwą oraz hasłem, w ramach którego gromadzone są dane Nabywcy.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
 12. Koszyk – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na gromadzenie przez Nabywcą produktów do zakupu, a także wprowadzania i/lub modyfikacji szczegółów Zamówienia, tj.dane odbiorcy, dane sposobu dostawy oraz sposoby płatności.
 13. Produkt – rzecz fizyczna lub usługa dostępna w ofercie Sklepu oraz będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
 14. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 16. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu , umożliwiający złożenie zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
 17. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

 

2. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej z aktywną funkcją zapisywania plików Cookies oraz obsługującą JavaScript. Z dostępem do poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych podczas rejestracji i dokonywania zakupów oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 7. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 8. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 10. Jeżeli strony Sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie nas o tym poinformuj.

 

3. Rejestracja w Sklepie

 1. Umowę mogą zawierać zarejestrowani oraz niezarejestrowani w Sklepie Nabywcy.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
 3. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

4. Składanie zamówień – zawarcie umowy

 1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Produkty są produktami pochodzenia naturalnego, dlatego mogą wykazywać uwarunkowane naturalnie zmiany co do kształtu lub koloru, nie stanowi to jednak żadnej wady, ani nie wpływa na wartość produktu.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.momaayurveda.com, mailowo: moma@momaayurveda.com oraz telefonicznie.
 4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
 5. Zgodnie ze zmianą przepisów od dnia 1.01.2020 roku, w przypadku chęci otrzymania faktury, prosimy o podanie informacji na ten temat i numeru NIP w momencie składania zamówienia.
 6. Dokonując zamówienia towaru, Nabywca potwierdza chęć jego nabycia od Sprzedawcy na warunkach określonych w Regulaminie. Sprzedawca jest upoważniony przyjąć ofertę zamówienia w przeciągu dwóch tygodni od jego nadejścia. Przyjecie może nastąpić pisemnie lub poprzez zaopatrzenie Nabywcy w towar.
 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z Regulaminem). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 10. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się: – w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze,- z chwilą złożenia zamówienia przez Nabywcę,- w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
 11. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – z chwilą autoryzacji transakcji.
 12. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 13. Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem prawidłowego i punktualnego zaopatrzenia w towar przez dostawcę. Ma to miejsce w przypadku, gdy niedostarczenie dostawy wynika z winy producenta.
 14. W przypadku, gdy świadczenie nie może zostać zrealizowane z braku towaru, Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Nabywca jest informowany o stanie zamówienia. Nabywca ma możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zwrot kwoty zamówienia w razie jej wcześniejszego wpłynięcia nastąpi bezzwłocznie, jeżeli Nabywca zdecyduje się zrezygnować z tego zamówienia.

 

5. Płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich lub w euro (w zależności od wybranej waluty), są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Nabywcę zamówienia.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 4. Przy podawanych w Internecie cenach i wysokościach rabatów podanych w prospektach i pismach reklamowych zastrzega się możliwość zaistnienia pomyłki. Wszystkie oferty Sprzedawcy są niewiążące.
 5. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 6. Nabywca może dokonać płatności przelewem, kartą kredytową lub inną metodą, wykorzystując dostępne sposoby płatności za pośrednictwem Przelewy24/ Dotpay. Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania zamówionego towaru po otrzymaniu płatności.
 7. W przypadku wysłania przez Sprzedawcę towaru przed otrzymaniem płatności za niego, pozostaje on prawnie własnością Sprzedawcy do czasu całkowitej zapłaty.
 8. W przypadku zaistnienia opóźnień w dokonaniu płatności, Nabywcy zostaną naliczone prawnie ustalone odsetki w wysokości 5%. Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesienia kosztów opóźnienia płatności.
 9. Prawo do wzajemnych roszczeń przysługuje Nabywcy jedynie wtedy, jeśli jego zarzuty zostaną potwierdzone prawnie, są bezsporne lub uznane przez Sprzedawcę.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

 

6. Dostawa / Czas dostawy / Koszt dostawy

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Nabywcę i określony w zamówieniu sposób.
 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 3. Przesyłki dostarcza firma kurierska.
 4. Czas dostawy po jakim Nabywca otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 5. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 2 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Nabywca informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 6. Dokładamy starań, aby termin dostarczenia przesyłki nie przekraczał 10 dni roboczych.
 7. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy, kosztów opakowania oraz kraju docelowego.
 8. W przypadku zamówienia o dużym ciężarze Sprzedawca ma prawo do obliczenia innej kwoty przesyłki zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej oraz poinformowania o tym Nabywcy.
 9. Wysyłka poza granicę Polski odbywa się po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki. Wszelkie typowe dla danego kraju opłaty związane ze sprowadzeniem towaru i opłaty celne są uiszczane przez Nabywcę.
 10. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
 11. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

 

7. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Nabywcy towar wolny od jakichkolwiek wad w tytule rzeczowym i prawnym. Oferowane produkty są produktami pochodzenia naturalnego, stąd też mogą wykazywać uwarunkowane naturalnie zmiany co do kształtu, koloru i/lub wagi, nie stanowi to jednak żadnej wady, ani nie wpływa na wartość produktu.
 2. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.
 3. Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. UWAGA!!! Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o kontakt, gdyż w przypadku nieuzasadnionej reklamacji Nabywca zostanie obciążony kosztami wysyłki.
 7. Jeżeli po otrzymaniu towaru Nabywca znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli Nabywca nie wykazał firmie MOMA AYURVEDA ewidentnej wady towaru w przewidzianym terminie.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy Nabywca powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres:
  MOMA AYURVEDA Marcin Skowroński, ul. Boczna 6, 64-117 Jezierzyce Kościelne
 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na inny adres niż wskazany w tym paragrafie.
 10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.
 12. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

8. Rezygnacja i zwrot towaru

 1. Nabywca ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, odsyłając towar w oryginalnym opakowaniu. O terminowości zwrotu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
 2. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnisz poniższe warunki:
 • produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,
 • produkt zwracany jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym, jeśli takie posiadał,
 • do zwracanego produktu dołączona jest faktura/paragon.
 1. Powyższe prawo do rezygnacji i zwrotu nie przysługuje Nabywcy w następujących przypadkach:
 • jeśli pomiędzy Sprzedawcą, a Nabywcą została zawarta umowa o świadczeniu usług, których świadczenie rozpoczęło się przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 12,
 • po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru,
 • jeśli Nabywca zakupił towar lub usługi, sporządzone na specjalne życzenie Nabywcy i wyraźnie odpowiadające jego osobistym potrzebom. Taki towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać odesłany.
 • kiedy zamówiony towar może szybko ulec zepsuciu, lub gdy minęła data upływu jego przydatności do spożycia.
 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Nabywca odpowiada materialnie za powstałe uszkodzenie towaru z chwilą wejścia w jego posiadanie. Nabywca powinien sprawdzać otrzymany towar bardzo ostrożnie. Utrata wartości towaru spowodowana innym niż zwykłe sprawdzenie towaru i użycie jego, powoduje, iż nie może on już być sprzedany jako „nowy”, w takim przypadku Nabywca pokrywa koszty utraty wartości towaru.
 3. W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Twój koszt.

 

9. Przeniesienie ryzyka

 1. Ryzyko przypadkowej straty lub przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na Nabywcę dopiero wraz z przekazaniem towaru. Przekazanie ma miejsce również wtedy, gdy Nabywca zwleka z przyjęciem towaru.
 2. W przypadku przesłania przez Sprzedawcę towaru na życzenie Nabywcy w inne miejsce, przeniesienie ryzyka na Nabywcę następuje z chwilą przekazania przez Sprzedawcę towaru spedytorowi lub innej osobie czy instytucji zajmującej się przesyłaniem towarów.

 

10. Zastrzeżenie własności

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedawcy aż do chwili całkowitej zapłaty za niego.
 2. Nabywca jest zobowiązany ostrożnie obchodzić się z towarem. Nabywca jest zobowiązany używać i stosować produkty ściśle według załączonych wskazówek na opakowaniu lub w dołączonej ulotce.
 3. Aż do chwili całkowitej zapłaty za towar, Nabywca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę o dostępie do niego osób trzecich, na przykład w razie zajęcia towaru, albo w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczenia towaru. Podobnie ma obowiązek aż do chwili zapłaty za towar bezzwłocznie zgłosić Sprzedawcy zmianę posiadacza towaru lub zmianę swojego miejsca zamieszkania.

 

11. Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

12. Poufność

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, którą możesz znaleźć na naszej Stronie.
 2. Mamy na uwadze, że Użytkownik może przekazać nam pewne informacje zarówno techniczne, finansowe, jak i dane osobowe poufne dla Użytkownika.
 3. Będziemy mieli na uwadze wartość i poufną naturę takich informacji. Niniejszym zgadzamy się na traktowanie otrzymanych informacji, jako ściśle poufne i niniejszym zobowiązujemy się do nie ujawniania ich stronom trzecim, jeśli nie są one zobowiązane także wobec nas do zachowania poufności i tylko wyłącznie, w wypadku gdy jest to absolutnie konieczne do zabezpieczenia funkcjonowania Sklepu.
 4. W szczególności chodzi o informacje na temat Użytkownika, jego/jej aktywności gospodarczej, produktów, technologii, projektów i pomysłów, zarówno finansowych, jak i technicznych, które mogą być nam dostarczone poprzez Użytkowników bezpośrednio w związku z dostarczaniem im usługi. Wszelkie szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w naszej Polityce Prywatności.
 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.momaayurveda.com

 

13. Klauzula

 1. Jeśli którakolwiek z klauzul niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd lub inny kompetentny organ za nieważną lub nie egzekwowalną w całości lub w części, niniejszy Regulamin będzie uznany za ważny w odniesieniu do pozostałych klauzul i w odniesieniu do ważnego i egzekwowalnego fragmentu wadliwej częściowo klauzuli.

 

14. Kwestie Sporne

 1. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy złożenia jakichkolwiek ewentualnych reklamacji bardzo prosimy o kontakt z nami pod adresem moma@momaayurveda.com. Problem postaramy się rozwiązać na drodze polubownej.
 2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą, w tym powstające w związku z zastosowaniem niniejszego Regulaminu, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Miejscem wykonania zobowiązania i właściwością terytorialną sądu jest dla obu stron siedziba Sprzedawcy, o ile nie zostało na drodze prawnej ustalone inaczej.
 4. Do wszystkich umów ma zastosowanie polskie prawo. Obowiązuje to również w przypadku, gdy Nabywca ma swoją siedzibę za granicą.

 

15. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 

Życzymy udanych zakupów!

Zespół MOMA AYURVEDA