Darmowa dostawa od 200zł
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu uzupełnienie Regulaminu Strony celem dostarczenia Użytkownikom informacji na temat sposobu poszanowania prywatności oraz zarządzania danymi, które Użytkownicy umieszczają na Stronie.

1. Identyfikacja podmiotu

Właścicielem Strony www.momaayurveda.com jest firma MOMA AYURVEDA Marcin Skowroński, zwana dalej MOMA AYURVEDA. MOMA AYURVEDA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Każdego Nabywcę i Użytkownika Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności opublikowana na Stronie. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności prosimy nie korzystać ze Strony i nie dokonywać zakupów na Stronie.

2. Definicja

 1. Administrator/ Właściciel Strony/ Sprzedawca – oznacza firmę  MOMA AYURVEDA Marcin Skowroński, z siedzibą ul. Boczna 6, 64-117 Jezierzyce Kościelne, NIP: 697-156-44-41, Regon: 301408886, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.
 3. Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
 4. Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
 5. Strona – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Administratora, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.momaayurveda.com.
 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.
 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Użytkownikowi, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

3. Ochrona danych osobowych

 1. MOMA AYURVEDA traktuje kwestię poufności bardzo poważnie i Użytkownik jest proszony o podanie tylko i wyłącznie informacji w wymiarze określonym przez Właściciela Strony, umożliwiających mu udzielenie sprawnej pomocy i obsługi w momencie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Podając więcej niż niezbędną ilość danych, Użytkownik czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. W czasie korzystania ze Strony Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będzie proszony o podanie pełnych danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wysyłki. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Strony, w tym realizacji zamówienia. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 3. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez MOMA AYURVEDA jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Administratorem danych osobowych w MOMA AYURVEDA jest właściciel firmy Marcin Skowroński. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Każdy ma wgląd do swoich danych i ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia profilowania i bycia zapomnianym.
 5. MOMA AYURVEDA zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich sprostowania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowym rozporządzeniu.
 6. RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się MOMA AYURVEDA, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi: – zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe; – Zasada minimalizacji i adekwatności danych. Przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel; – zasada prawidłowości danych. Dokładamy najwyższej staranności , by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne; – zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych. Dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy ( chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa); – zasada integralności i poufności danych. Zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; – zasada rozliczalności. Jesteśmy w stanie wykazać ( w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa.
 7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo:  –   do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, – dostępu do danych ( osoba, której dane dotyczą ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe. Wniosek taki można złożyć poprzez email moma@momaayurveda.com), –  do sprostowania danych, – do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) gdy dane nie są już niezbędne , by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy, dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa, – do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – do przenoszenia danych,  a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy MOMA AYURVEDA zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych. Osoba wnioskująca powinna każdorazowo wskazać nam, jaki konkretnie sprzeciw składa.
 8. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez MOMA AYURVEDA przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 9. Właściciel Strony ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o osobach korzystających ze Strony do niezbędnego minimum. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności proces rejestracji na Stronie oraz badania ankietowe) MOMA AYURVEDA zastrzega sobie możliwość zbierania informacji o Użytkownikach, takich jak dane osobowe oraz adresy poczty elektronicznej i tym podobne. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem przypadków uzyskania uprzedniej zgody osób korzystających ze Strony lub jeżeli przekazania takich informacji określonym organom wymagają przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do kontaktu z osobami korzystającymi ze Strony lub realizacji zobowiązań Właściciela Strony wobec osób korzystających ze Strony, obejmujących w szczególności dostarczanie subskrybowanych wiadomości.
 10. Polityka prywatności stron zewnętrznych do których odnośniki znajdują się na Stronie uregulowana jest osobnymi postanowieniami, których treść najczęściej znajduje się na danych stronach zewnętrznych. MOMA AYURVEDA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione postanowienia, a także za sposób w jaki właściciele przedmiotowych stron traktują dane osób korzystających z tych stron.

4. Informacje w formularzach

 1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Strony w tym zakresie współpracuje.

5. Identyfikacje o plikach cookies

 1. Właściciele Strony zastrzegają sobie możliwość gromadzenia danych dotyczących IP oraz tzw. „cookies” Użytkowników Strony. Właściciel Strony oświadcza, że za wyjątkiem sytuacji uregulowanych przepisami prawa dane dotyczące IP oraz „cookies” nie będę przekazywane osobom trzecim w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych osób odwiedzających Stronę.
 2. Informacje osobiste podane Użytkownika Strony będą użyte w celu skontaktowania się z nim drogą pocztową, telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej w celach związanych z obsługą transakcji, których dany Użytkownik dokonuje na Stronie.
 3. Adres IP: Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do przechowywania w systemie czasowo adresy IP Użytkowników w celu upewnienia się, że Użytkownicy mają poprawny dostęp do Strony. Adres IP może być użyty przez Właściciela Strony w zbiorczy sposób w celu uzyskania statystycznych informacji o Nabywcach i Użytkownikach. W przypadku podejrzenia przestępstwa z użyciem konkretnego adresu IP Właściciel Strony ma prawo do powiadomienia o możliwej próbie oszustwa odpowiednich władz i przekazania im stosownych informacji.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;- utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;- możliwie szybkiej diagnozy problemów związanych z połączeniem ze Stroną;- określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Strony reklamodawców oraz partnerów.
 10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 13. Facebook – tutaj pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga uzyskać a następnie analizować informacje na temat kampanii marketingowych. Informacje te pomagają dostosowywać treści do potrzeb naszych klientów.

6. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:a) czas nadejścia zapytania,b) czas wysłania odpowiedzi,c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,f) informacje o przeglądarce Użytkownika,g) Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone
  • Blackberry

9. Newsletter

 1. Poprzez podanie nam adresu poczty elektronicznej Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od MOMA AYURVEDA newslettera. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera.
 2. MOMA AYURVEDA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Prywatności. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do Strony, produktów i usług (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych MOMA AYURVEDA. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

10. Zamawianie produktów

 1. Zamawianie produktów i usług oferowanych przez www.momaayurveda.com wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę Nabywcy przejmuje Przelewy24 – dostawca płatności internetowych. W tym przypadku tylko system Przelewy24 zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze Przelewy24 znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

11. Bezpieczeństwo

MOMA AYURVEDA dokłada wszelkich starań, aby utrzymać odpowiednie standardy bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia utraty, przechwycenia lub zmiany jakichkolwiek informacji, które Użytkownicy wprowadzają na Stronie. Właściciel Strony niniejszym ostrzega, że sieć publiczna Internet nie jest miejscem całkowicie bezpiecznym i jakikolwiek informacje mogą stać się przedmiotem niezgodnego z prawem przechwycenia lub zniszczenia danych, wykraczających poza możliwości kontroli Właściciela Strony. Właściciel Strony niniejszym oświadcza, co Użytkownicy Strony niniejszym akceptują i zrzekają się jakikolwiek roszczeń związanych z poniższym, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności żadnej natury za ujawnienie jakichkolwiek informacji przetwarzanych przez Właściciela Strony będących przedmiotem nieprawnego przechwycenia przez osoby trzecie lub z innych powodów niezależnych od Właściciela Strony.

12. Zasady postępowania przy naruszeniach ochrony danych

O naruszeniu ochrony danych mówimy wtedy, gdy administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawe zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostepni dane osobowe.

Kogo i kiedy poinformujemy, gdyby doszło do naruszenia? 1.Osobę, której dane dotyczą – niezwłocznie. Jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności oszacowaliśmy jako wysokie. 2.Organ nadzorczy – niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin. Jeśli ocenimy, że mogło z prawdopodobieństwem większym niż niskie dojść do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

13. Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Jeśli klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem https://www.giodo.gov.pl